آزمایشگاه ارسطو -دکتر صالح زاده

  • آدرس فسا-خ حافظ-چهارراه حافظ
  • تلفن 7312229993
درباره آزمایشگاه