بیمارستان قطب الدین

  • آدرس شیراز – خیابان فخر آباد شرقی 
  • تلفن 8219642 , 8219638
درباره آزمایشگاه