بیمارستان ابن سینا

  • آدرس شیراز – خیابان قرآن
  • تلفن 2289603 , 2289601
درباره آزمایشگاه