مرکز تصویربرداری بیمارستان ابن سینا

  • آدرس شیراز – خیابان قرآن
  • تلفن 07132289603 , 07132289601
درباره آزمایشگاه