آزمایشگاه ابوریحان دکترگهرنژاد

  • آدرس مرودشت -خیابان امیراباد
  • تلفن 2232802
درباره آزمایشگاه