آزمایشگاه آریا طب

  • آدرس ورامین بلوار رسالت خیابان شهید زواره جنب کوچه مدیر
  • تلفن 36291979
درباره آزمایشگاه