بیمارستان شهدای نی ریز

  • آدرس  بیمارستان شهدای نی ریز
  • تلفن 7325230111
درباره آزمایشگاه