آزمایشگاه امام جعفر صادق گرگان

  • آدرس گرگان خیابان پاسداران
  • تلفن 2220012
درباره آزمایشگاه