آزمایشگاه آریا

  • آدرس اندیشه فاز سه خیابان ازادی مجتمع پزشکی اپادانا
  • تلفن 65555770
درباره آزمایشگاه