آزمایشگاه بیمارستان امام سراب

  • آدرس سراب - خ امام
  • تلفن 90030
درباره آزمایشگاه