آزمایشگاه بیمارستان امام سراب

  • آدرس سراب - خیابان امام
  • تلفن 90030
درباره آزمایشگاه