بیمارستان خلیلی شیراز

  • آدرس شیراز-فلکه نمازی
  • تلفن 6267363
درباره آزمایشگاه