گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان خلیلی شیراز

  • آدرس فارس - شیراز - خیابان خلیلی
  • تلفن 07136291470

درباره آزمایشگاه بیمارستان خلیلی شیراز


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان خلیلی شیراز
  • فارس - شیراز - خیابان خلیلی
  • 07136291470
مجوز ها و تاییدیه ها