آرین فردوس

  • آدرس مشهد - خیابان سیدی –بلوار صبا –بین صبا ۱۷-۱۵
  • تلفن 3871185
درباره آزمایشگاه