آزمایشگاه بیمارستان باباباغی

  • آدرس تبریز جاده فرودگاه باباباغی
  • تلفن
درباره آزمایشگاه