آزمایشگاه بیمارستان آق قلا

  • آدرس آق قلا
  • تلفن 1735226765
درباره آزمایشگاه