آزمایشگاه بیمارستان ساجدی هادی شهر

  • آدرس هادی شهر جاده لیوارجان
  • تلفن 04142040003
درباره آزمایشگاه