آزمایشگاه بیمارستان ساجدی هادی شهر

  • آدرس هادی شهر ج لیوارجان
  • تلفن 3040003
درباره آزمایشگاه