آزمایشگاه بیمارستان بسکی

  • آدرس گنبد
  • تلفن 5554444
درباره آزمایشگاه