بیمارستان علی اصغر-ع بیرم

  • آدرس بیرم- لارستان
  • تلفن 7824221604
درباره آزمایشگاه