آزمایشگاه بیمارستان امام حسین-هریس

  • آدرس هریس-خیابان ولیعصر-خیابان گلزارشهدا
  • تلفن 6123512
درباره آزمایشگاه