آزمایشگاه بیمارستان امام حسین-هریس

  • آدرس هریس-خ ولیعصر-خ گلزارشهدا
  • تلفن 6123512
درباره آزمایشگاه