آزمایشگاه اتم -خان محمدی

  • آدرس تبریز- 17 شهریور -تقاطع طالقانی
  • تلفن 5562109
درباره آزمایشگاه