آپادانا

  • آدرس هرمزگان -  بلوار جمهوری- روبروی تربیت بدنی
  • تلفن 3343732
درباره آزمایشگاه