آزمایشگاه بیمارستان بناب

  • آدرس بناب -خیابان مطهری
  • تلفن 535330
درباره آزمایشگاه