آزمایشگاه بیمارستان بناب

  • آدرس بناب -خ مطهری
  • تلفن 535330
درباره آزمایشگاه