بیمارستان بعثت اشکنان لامرد

  • آدرس  بیمارستان بعثت اشکنان لامرد
  • تلفن 7825722031
درباره آزمایشگاه