گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه بیمارستان امام محمد باقر قیر

  • آدرس فارس - شهرستان قیر و کارزین - بلوار گلستان
  • تلفن 07154526507 , 07154526291 , 07154526292 , 07154526293

درباره آزمایشگاه بیمارستان امام محمد باقر قیر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه بیمارستان امام محمد باقر قیر
  • فارس - شهرستان قیر و کارزین - بلوار گلستان
  • 07154526507 - 07154526291 - 07154526292 - 07154526293
مجوز ها و تاییدیه ها