بیمارستان امام محمد باقر قیر

  • آدرس قیر
  • تلفن
درباره آزمایشگاه