آزمایشگاه بیمارستان شبستر

  • آدرس شبستر
  • تلفن 2055
درباره آزمایشگاه