بیمارستان بعثت اشکنان لامرد

  • آدرس  بیمارستان بعثت اشکنان لامرد
  • تلفن 782 , 5722031
درباره آزمایشگاه