بیمارستان اردیبهشت

  • آدرس شیراز – بلوار چمران
  • تلفن 6284825 – 6284821
درباره آزمایشگاه