بیمارستان ۵۷۶ارتش

  • آدرس شیراز-۴راه باغ تخت
  • تلفن 2223300
درباره آزمایشگاه