آزمایشگاه ارسطو -دکتر صالح زاده

  • آدرس فسا-خ حافظ-چهارراه حافظ
  • تلفن 731 , 2229993
درباره آزمایشگاه