بیمارستان امیرالمومنین گراش

  • آدرس لارستان
  • تلفن 782222001
درباره آزمایشگاه