بیمارستان امیدوار اوز

  • آدرس لارستان- خیابان امام خمینی
  • تلفن 07153622095
درباره آزمایشگاه