بیمارستان شهدای سروستان

  • آدرس سروستان فلکه قدس
  • تلفن 7125222111
درباره آزمایشگاه