آزمایشگاه انتقال خون 

  • آدرس میدان جهاد -  روبروی مدیریت تامین اجتماعی
  • تلفن 04533361408
درباره آزمایشگاه