گفتگو و مشاوره با :

آزمایشگاه ایران (شیرین)

  • آدرس همدان - خیابان بوعلی - طیقه فوفانی رادیولوژی دکتر جوادی
  • تلفن 2512189

درباره آزمایشگاه ایران (شیرین)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس آزمایشگاه ایران (شیرین)
  • همدان - خیابان بوعلی - طیقه فوفانی رادیولوژی دکتر جوادی
  • 2512189
مجوز ها و تاییدیه ها