آزمایشگاه دکتر خدامی 

  • آدرس میدان بسیج - بلوار شهید بهشتی شمالی
  • تلفن 58426223796
درباره آزمایشگاه