بیمارستان شهیدحجازی

  • آدرس شیراز-بلوارسیبویه
  • تلفن 7294500
درباره آزمایشگاه