آزمایشگاه بیمارستان زکریا

  • آدرس تبریز-خ بهادری
  • تلفن 3305557
درباره آزمایشگاه