مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی

  • آدرس آباده- بلوار چمران
  • تلفن 07143333311
درباره آزمایشگاه