بیمارستان امام خمینی اباده

  • آدرس آباده
  • تلفن 7513333311
درباره آزمایشگاه