بیمارستان امام حسین سپیدان

  • آدرس  بیمارستان امام حسین سپیدان
  • تلفن 7136723621
درباره آزمایشگاه