بیمارستان شهیدرجائی

  • آدرس شیراز بیمارستان شهیدرجائی
  • تلفن
درباره آزمایشگاه