بیمارستان علی اصغر-ع شیراز

  • آدرس شیراز-خ شهیدمشکین فام -پشت پارک ازادی
  • تلفن
درباره آزمایشگاه