بیمارستان امام جعفرصادق -ع سعادت شهر

  • آدرس پاسارگاد  بیمارستان امام جعفرصادق -ع سعادت شهر
  • تلفن
درباره آزمایشگاه