آزمایشگاه بیمارستان خامنه

  • آدرس شبستر - خامنه -خ شید محمد خیابانی
  • تلفن 3255
درباره آزمایشگاه