آزمایشگاه بیمارستان خامنه

  • آدرس شبستر - خامنه -خیابان شید محمد خیابانی
  • تلفن 3255
درباره آزمایشگاه