آزماشگاه تشخیص طبی بهزاد-تبریز

  • آدرس تبریز-خ آذربایجان- پائین ترازچهارراه آخونی- روبروی داروخانه دکترنجفیان
  • تلفن 2863883
درباره آزمایشگاه