بیمارستان امام خمینی استهبان

  • آدرس استهبانات
  • تلفن 732424 , 28003055
درباره آزمایشگاه