آزمایشگاه بوعلی

  • آدرس  خیابان ساحلی -  میدان ورزش
  • تلفن 2246666
درباره آزمایشگاه