مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید مدرس

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اراک - بیمارستان شهید مدرس
  • تلفن 08632223026
درباره مرکز