مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کبودرآهنگ- میدان آزادگان
  • تلفن 08135224771 , 08135224554 , 08135224556
درباره مرکز