مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام علی

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام علی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس سرابله -خیابان دکتر حسابی
  • تلفن 08434224665
درباره مرکز