مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام سراب

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام سراب

  • آدرس سراب -خیابان امام
  • تلفن 90030
درباره مرکز