مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان ساجدی هادی شهر

مرکز تصویربرداری بیمارستان ساجدی هادی شهر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس هادی شهر- جاده لیوارجان
  • تلفن 3040003
درباره مرکز