مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان زکریا

مرکز تصویربرداری بیمارستان زکریا

  • آدرس تبریز-خیابان بهادری
  • تلفن
درباره مرکز